موبایل 140

 • پوشش ها:
  انواع سرقت، شکست ال سی دی، نوسانات برق، آب‌دیدگی، آتش سوزی و بلایای طبیعی
 • جبران خسارت:
  75 درصد سرقت و 80 درصد سایر خسارات
  جبران خسارت شکست نمایشگر گوشی‌هایی با نمایشگر خمیده 65 درصد می‌باشد.
 • مدت زمان بیمه:
  12 ماهه
 • پوشش ها:
  انواع سرقت، شکست ال سی دی، نوسانات برق، آب‌دیدگی، آتش سوزی و بلایای طبیعی
 • جبران خسارت:
   65 درصد سرقت و 70 درصد سایر خسارات
  جبران خسارت شکست نمایشگر گوشی‌هایی با نمایشگر خمیده 60 درصد می‌باشد
 • مدت زمان بیمه:
  12 ماهه
 • پوشش ها:
   سرقت | *با شکست حرز، شکست ال سی دی، نوسانات برق، آب‌دیدگی، آتش سوزی و بلایای طبیعی
 • جبران خسارت:
   60 درصد سرقت و  70 درصد سایر خسارات 
  جبران خسارت شکست نمایشگر گوشی‌هایی با نمایشگر خمیده 60 درصد می‌باشد
 • مدت زمان بیمه:
  12 ماهه
"سرقت کلی" یعنی چه؟
 
 یعنی همه سرقت‌ها حتی سرقت‌های خیابانی را تحت پوشش قرار می‌دهد. سایر بیمه هایی که هم اکنون در کشور ارائه می‌شود با شکست حرز بوده و سرقت خیابانی را شامل نمی‌شود.