موبایل 140

 • پوشش ها :
  انواع سرقت ، شکست ال سی دی، نوسانات برق، آبدیدگی، آتش سوزی و بلایای طبیعی
 • جبران خسارت :
  75 درصد سرقت و  80 درصد سایر خسارات
  جبران خسارت شکست نمایشگر گوشی هایی با نمایشگر خمیده 65 درصد می باشد
 • مدت زمان بیمه :
  12 ماهه
 • پوشش ها :
  انواع سرقت ، شکست ال سی دی، نوسانات برق، آبدیدگی، آتش سوزی و بلایای طبیعی
 • جبران خسارت :
   65 درصد سرقت و  70 درصد سایر خسارات 
  جبران خسارت شکست نمایشگر گوشی هایی با نمایشگر خمیده 60 درصد می باشد
 • مدت زمان بیمه :
  12 ماهه
 • پوشش ها :
   سرقت | *با شکست حرز، شکست ال سی دی، نوسانات برق، آبدیدگی، آتش سوزی و بلایای طبیعی
 • جبران خسارت :
   60 درصد سرقت و  70 درصد سایر خسارات 
  جبران خسارت شکست نمایشگر گوشی هایی با نمایشگر خمیده 60 درصد می باشد
 • مدت زمان بیمه :
  12 ماهه
"سرقت کلی" یعنی چه؟
 
سرقت کلی تلفن همراه به سرقتی همانند کیف قاپی و کف زنی که مورد تایید مراجع انتظامی و قضایی می باشد اطلاق میگردد